Regulamin konkursu Zielony Przepiśnik

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZIELONY PRZEPIŚNIK” (dalej: „Konkurs”) jest 2infinity Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Kalwaryjskiej 69/9, 30-504 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000449740, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl.
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl oraz w siedzibie Organizatora (tj. pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.
4. Niniejszy Regulamin [dalej: „Regulamin”] jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
5. Organizator Konkursu oświadcza, że strona internetowa https://konkurs.galerialomianki.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

§ 2. Przedmiot i czas trwania Konkursu
1. Konkurs polega na:
a) przesyłaniu przez Uczestników swoich autorskich przepisów (lista składników, opis wykonania, ewentualnie dodatkowy komentarz) wraz ze zdjęciami (min. 2 zdjęcia; wymiary min. 1000x800px) na dania z kategorii eko i vege. Przepisy muszą nawiązywać do tematu danego etapu Konkursu
lub
b) zamieszczeniu publicznie na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcie dania wykonanego z dowolnego przepisu innego Uczestnika, zamieszczonego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, dodając hashtag #zielonyprzepiśnik oraz oznaczenie profilu Galerii Łomianki w danym serwisie – Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki, Instagram: https://www.instagram.com/galerialomianki/.
2. Konkurs odbywa się etapowo:
a) ETAP I, o tematyce: ZAZIELENIENI, rozpoczyna się dnia 11.01.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 24.01.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
b) ETAP II, o tematyce: SMAKI MIŁOŚCI, rozpoczyna się dnia 08.02.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 21.02.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
c) ETAP III, o tematyce: WielkaMOC WARZYW, rozpoczyna się dnia 15.03.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 28.03.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
d) ETAP IV, o tematyce: NOWALIJKI, rozpoczyna się dnia 12.04.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 25.04.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
e) ETAP V, o tematyce: MAJÓWKA, rozpoczyna się dnia 10.05.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 23.05.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
f) ETAP VI, o tematyce: LATO NA TALERZU, rozpoczyna się dnia 14.06.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 27.06.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
g) ETAP VII, o tematyce: WAKACJE rozpoczyna się dnia 12.07.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 25.07.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
h) ETAP VIII, o tematyce: CZAS DO SZKOŁY, rozpoczyna się dnia 16.08.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 29.08.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
i) ETAP IX, o tematyce: ENERGETYCZNY PORANEK, rozpoczyna się dnia 13.09.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 26.09.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
j) ETAP X, o tematyce: JESIEŃ W GARZE, rozpoczyna się dnia 18.10.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 31.10.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
k) ETAP XI, o tematyce: COŚ NA ZĄB, rozpoczyna się dnia 08.11.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 21.11.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu.
l) ETAP XII, o tematyce: WEGE ŚWIĘTA rozpoczyna się dnia 06.12.2021 roku (w chwili opublikowania zadania konkursowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/) i kończy się w dniu 19.12.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od momentu zakończenia etapu konkursu. Wraz z wynikami ETAPU XII zostaną ogłoszone wyniki FINAŁU.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć:
a) wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – dot. §2 ust. 1a,
b) wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 13 lat, posiadają ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – dot. §2 ust. 1b.
[dalej: „Uczestnicy”].
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, pracownicy lokali najemców na terenie Galerii Łomianki a także podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 4. Zasady Konkursu
1. Osoba, która spełnia warunki określone w §3 ust. 2-3, przystępuje do etapu Konkursu:
a) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy konkurs@galerialominki.pl, przy użyciu własnego adresu mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, wraz z Imieniem, które będzie opublikowane na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/ przy Zgłoszeniu Uczestnika, w terminie wskazanym w regulaminie – dot. §2 ust. 1a
lub
b) poprzez zamieszczenie publicznie na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcie dania wykonanego z dowolnego przepisu innego Uczestnika, zamieszczonego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, dodając hashtag #zielonyprzepiśnik oraz oznaczenie profilu Galerii Łomianki w danym serwisie – Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki, Instagram: https://www.instagram.com/galerialomianki/ – dot. §2 ust. 1b
[dalej „Zgłoszenie”].
Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 1a-1b skutkuje uczestnictwem w etapie Konkursu.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w każdym etapie Konkursu dowolną liczbę razy, Nagroda w każdym etapie Konkursu przyznawana jest jednak jednokrotnie.
3. Wysłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zgłoszenia. Organizator nie jest zobowiązany do pobrania od Uczestnika dodatkowego oświadczenia potwierdzającego autorstwo.
4. Wysłanie Zgłoszenia stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (zwłaszcza Imienia) w celach udziału w Konkursie. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres email: konkurs@galerialomianki.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres mailowy Uczestnika, z którego wysłał zgłoszenie do etapu Konkursu lub który podał w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/ (dot. §2 ust. 1a) lub za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram (dot. §2 ust. 1b) oraz żądać podania szczegółowych informacji wyłącznie związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, jeżeli treść jest obraźliwa, wulgarna, nieprzyzwoita, obrażająca uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszająca obowiązujące normy prawne, moralne, propagująca przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogąca naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej.
7. Nadesłane przez Uczestników zgłoszenia będą oceniane przez Jury Konkursu składające się z trzech osób, będących przedstawicielami Organizatora. Jury wybiera łącznie:
a) 10 Zgłoszeń, w każdym etapie Konkursu, zwykłą większością głosów. Jury wybiera łącznie 10 Zgłoszeń, w każdym etapie Konkursu, zgodnie z ustępem poprzedzającym, dokonując oceny treści zgłoszeń pod kątem wartości artystycznej, technicznej, kreatywności Uczestników itp. Jury bierze też pod uwagę ilość głosów oddanych przez Użytkowników na dane Zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, przy czym ostatecznie decyduje wybór Jury. Jury sporządza i podpisuje protokół z obrad komisji. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru.
Spośród wszystkich Uczestników, którzy otrzymają Nagrody we wszystkich etapach Konkursu, Jury wybiera 5 Uczestników, którzy otrzymają Nagrody finałowe. Jury weźmie też pod uwagę ilość zgłoszeń danego Uczestnika nadesłaną we wszystkich etapach Konkursu oraz ilość głosów dotyczących tych Zgłoszeń, zamieszczonych za pośrednictwem strony internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, przy czym ostatecznie decyduje wybór Jury – dot. §2 ust. 1a,
b) 1 Zgłoszenie, w każdym etapie Konkursu, zwykłą większością głosów. Jury wybiera łącznie 1 Zgłoszenie, w każdym etapie Konkursu, zgodnie z ustępem poprzedzającym, dokonując oceny Zgłoszenia pod kątem wartości artystycznej, technicznej, kreatywności. Jury sporządza i podpisuje protokół z obrad komisji. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru – dot. §2 ust. 1b.
8. Zwycięzcami zostają osoby, których Zgłoszenia zostały wybrane zgodnie z ustępami poprzedzającymi.
9. Ogłoszenie Zwycięzców każdego etapu Konkursu następuje na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, gdzie jest opublikowane przez co najmniej 7 dni. Organizator przewiduje także poinformowanie zwycięskich Uczestników o przyznaniu Nagrody drogą mailową na adres mailowy Uczestnika, z którego wysłał zgłoszenie do etapu Konkursu lub który podał w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, a w przypadku Użytkowników serwisów Facebook i Instagram, którzy zamieszczą publicznie na swoim profilu zdjęcie dania wykonanego z dowolnego przepisu Uczestnika, zamieszczonego na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, dodając hashtag #zielonyprzepiśnik oraz oznaczenie profilu Galerii Łomianki w danym serwisie – Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki, Instagram: https://www.instagram.com/galerialomianki/, za pośrednictwem komentarza pod zamieszczonym zdjęciem.
10. Treść wszystkich Zgłoszeń, a w szczególności zwycięskich Zgłoszeń, może być publikowana na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/ również po zakończeniu etapu Konkursu.
11. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia automatycznie udziela Organizatorowi i Sponsorowi prawa do korzystania z treści jego Zgłoszenia stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu na okres 24 miesięcy, jak też udziela zgody na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora i Sponsora opracowaniem tych utworów, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Tym samym, autor Utworu godzi się na publikacje Utworu na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/, na profilach Galerii Łomianki w mediach społecznościowych – Facebook: https://www.facebook.com/galerialomianki, Instagram: https://www.instagram.com/galerialomianki/, w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie i Łomiankach, w wersji drukowanej w Galerii Łomianki.

§ 5. Nagrody
1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Galeria Łomianki.
2. Uczestnicy, którzy wysłali Zgłoszenia wybrane przez Jury zgodnie z § 4 ust. 1-6 otrzymują nagrody w postaci:
a) dot. §2 ust. 1a:
ETAP I: 5 Uczestników otrzymuje zestaw: 1 pakiet książek: „Jadłonomia”, „Nowa jadłonomia”, „Jadłonomia po polsku” Marta Dymek oraz 1 planner dzienny na 2021 rok – wzory plannerów przyznawane są losowo, każdy o wartości 288,70 PLN; 5 Uczestników otrzymuje po 1 pakiecie książek: „Jadłonomia”, „Nowa jadłonomia”, „Jadłonomia po polsku” Marta Dymek, każdy o wartości 189,70 PLN
ETAP II: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Kuchnia miłosna. Afrodyzjaki” Iwona Czarkowska, każda o wartości 19,99 PLN
ETAP III: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Warzywo 100 sposobów na jarzynę” Dominika Wójciak, każda o wartości 44,90 PLN
ETAP IV: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Smak wiecznej młodości. Jak zachować młodość i witalność w każdym wieku” Agnieszka Maciąg, każda o wartości 49,99 PLN
ETAP V: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Lunchbox na każdy dzień. Przepisy inspirowane japońskim Bento” Malwina Bareła, każda o wartości 44,90 PLN
ETAP VI: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Misa Mocy. Przewodnik po kuchni zmieniającej świat” Ewa Ługowska, każda o wartości 49,99 PLN
ETAP VII: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Smak zdrowia” Agnieszka Maciąg, każda o wartości 49,90 PLN
ETAP VIII: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Smak życia” Agnieszka Maciąg, każda o wartości 49,90 PLN
ETAP IX: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Wege po polsku. 100 przepisów z polskich produktów” Opracowanie Zbiorowe, każda o wartości 19,90 PLN
ETAP X: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Wielka księga dań w słoiku. Ponad 150 przepisów” Tanya Linton, każda o wartości 49,90 PLN
ETAP XI: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami” Michał Korkosz, każda o wartości 59,99 PLN
ETAP XII: 10 Uczestników otrzymuje po 1 książce: „Smakoterapia na wynos. Odporność przez cały rok” Iwona Zasuwa, każda o wartości 49,90 PLN
FINAŁ: 1 Uczestnik otrzymuje zestaw: pakiet książek: „Smakoterapia” 1-3 Iwona Zasuwa, robot kuchenny Bosch MUM58365 z krajarką w kostkę i dodatkową misą, Monbento Original Jungle – bento lunch box 1 litr, Monbento Capsule Jungle termos na żywność 280 ml, o wartości 1936,70 PLN. 2 Uczestników otrzymuje po 1 zestawie: pakiet książek: „Kaszoterapia”, „Super Żywność”, „Zdrowe zupy” Praca Zbiorowa, blender kielichowy Philips HR3756/00 próżniowy wysokoobrotowy z 2 bidonami, każdy zestaw o wartości 1238,99 PLN. 1 Uczestnik otrzymuje zestaw: zestaw książek: „Smak świąt”, „Smak szczęścia, czyli o dietach, pielęgnacji urody w zgodzie z naturą i szukaniu piękna w sobie” Agnieszka Maciąg, 15-elementowy zestaw garnków BERLINGER HAUS z serii METALLIC LINE – BLACK, o wartości 698,80 PLN. 1 Uczestnik otrzymuje zestaw: pakiet książek: „Smakoterapia” 1-3 Iwona Zasuwa, zestaw książek: „Smak świąt”, „Smak szczęścia, czyli o dietach, pielęgnacji urody w zgodzie z naturą i szukaniu piękna w sobie” Agnieszka Maciąg, Monbento Original Jungle – bento lunch box 1 litr, Monbento Capsule Jungle termos na żywność 280 ml, o wartości 547,50 PLN.
b) dot. §2 ust. 1b:
12 szt. przepiśników książkowych, każdy o wartości 50 PLN – 1 szt. w każdym etapie Konkursu – nie dot. Finału
– [dalej: „Nagroda”].
3. Zwycięzcy Uczestnicy – celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody – powinni w nieprzekraczalnym terminie 4 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1, przesłać na adres email: konkurs@galerialomianki.pl (z tego samego adresu mailowego, z którego wysłali Zgłoszenie do etapu Konkursu lub który podali w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://konkurs.galerialomianki.pl/ – dot. §2 ust. 1a) wiadomość z podaniem Organizatorowi informacji o swoim imieniu, nazwisku oraz numerze dowodu tożsamości (przynajmniej 3 ostatnie znaki). Imię i nazwisko zgłoszone przez Uczestnika musi być tożsame z imieniem i nazwiskiem widniejącym na dowodzie tożsamości.
4. W przypadku, jeśli Zgłoszenie zostało dokonane przez inną osobę niż posiadacz adresu mailowego (dot. §2 ust. 1a) lub profilu w serwisie Facebook lub Instagram (dot. §2 ust. 1b), z którego dokonano Zgłoszenia, Nagroda należna jest osobie, której dane osobowe zostaną podane Organizatorowi zgodnie z ustępem poprzedzającym za pośrednictwem adresu mailowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się w Konkursie adresem mailowym (dot. §2 ust. 1a) lub profilem w serwisie Facebook lub Instagram (dot. §2 ust. 1b) przez osobę inną niż posiadacz tego adresu mailowego lub profilu.
5. Przesłanie danych wskazanych w pkt 3 powyżej stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Zwycięzcy Konkursu w celu wydania Nagrody. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie wiadomości na adres email: konkurs@galerialomianki.pl, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
6. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
7. Zwycięzca Konkursu odbiera Nagrodę w Biurze Galerii Łomianki, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00, w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu lub w innym terminie i godzinach, wskazanych przez Organizatora w wiadomości mailowej wysłanej do Zwycięzcy za pośrednictwem adresu mailowego konkurs@galerialomianki.pl. Odbiór Nagrody jest możliwy tylko i wyłącznie osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz podpisaniu protokołu odbioru Nagrody w dwóch egzemplarzach.
8. Jeśli zwycięski Uczestnik nie odbierze Nagrody, traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
9. W przypadku niewykonania przez zwycięskiego Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, traci on prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest CEETRUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości na adres email: rodo@ceetrus.com.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w Konkursie. W przypadku Zwycięzców Konkursu, dane będą przetwarzane również w celu wydania Nagrody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub wydania Nagrody.
8. Dane osobowe zgromadzone w Konkursie nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia:
a) ETAP I – do dnia 07.02.2021 roku włącznie
b) ETAP II – do dnia 07.03.2021 roku włącznie
c) ETAP III – do dnia 11.04.2021 roku włącznie
d) ETAP IV – do dnia 09.05.2021 roku włącznie
e) ETAP V – do dnia 06.06.2021 roku włącznie
f) ETAP VI – do dnia 11.07.2021 roku włącznie
g) ETAP VII – do dnia 08.08.2021 roku włącznie
h) ETAP VIII – do dnia 12.09.2021 roku włącznie
i) ETAP IX – do dnia 10.10.2021 roku włącznie
j) ETAP X – do dnia 14.11.2021 roku włącznie
k) ETAP XI – do dnia 05.12.2021 roku włącznie
l) ETAP XII i FINAŁ – do dnia 02.02.2022 roku włącznie
w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Konkursu. O zachowaniu terminów, o których mowa powyżej decyduje data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.
4. Złożenie reklamacji stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: konkurs@galerialomianki.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
a) za treść Zgłoszeń,
b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania,
c) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych.
2. W przypadkach określonych w pkt b) i c) powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej: https://konkurs.galerialomianki.pl/. Zmiany Regulaminu są możliwe o ile nie naruszają praw nabytych Uczestników i obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej: https://konkurs.galerialomianki.pl/.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy: konkurs@galerialomianki.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.
5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: konkurs@galerialomianki.pl ze stosowną informacją, co nie dotyczy zwycięskich Uczestników, którzy odebrali Nagrodę.